درس‌های موجود

گیم لرنینگ به منظور تنوع در فعالیت‌های دوره آموزشی طراحی شده است.
بازی‌ها به صورت گروهی برگزار می‌شود.
در صورت برنده شدن گروه در مرحله بازی، آزمون برایشان باز می‌شود.

دوره آموزشی آیروس استان مرکزی در دانشگاه‌های علوم پزشکی استان مرکزی (دانشگاه علوم پزشکی اراک، دانشگاه علوم پزشکی خمین و دانشگاه علوم پزشکی ساوه)، از تاریخ 12 لغایت 15 تیر ماه 1401 برگزار خواهد شد.
لازم به ذکر است که این دوره در روز اول به صورت حضوری و سه روز بعدی به صورت آنلاین و در بستر ادوب کانکت خواهد بود.
آزمون‌ها فعالیت‌های کلاسی این دوره آموزشی بر روی این سامانه خواهد بود.
گروه تست به منظور آموزش سامانه ایجاد شده است.

دوره آموزشی آیروس استان مرکزی در دانشگاه‌های علوم پزشکی استان مرکزی (دانشگاه علوم پزشکی اراک، دانشگاه علوم پزشکی خمین و دانشگاه علوم پزشکی ساوه)، از تاریخ 12 لغایت 15 تیر ماه 1401 برگزار خواهد شد.
لازم به ذکر است که این دوره در روز اول به صورت حضوری و سه روز بعدی به صورت آنلاین و در بستر ادوب کانکت خواهد بود.
آزمون‌ها فعالیت‌های کلاسی این دوره آموزشی بر روی این سامانه خواهد بود.
گروه ب شامل روانشناسان، مددکاران و دانشجویان می‌باشد.

دوره آموزشی آیروس استان مرکزی در دانشگاه‌های علوم پزشکی استان مرکزی (دانشگاه علوم پزشکی اراک، دانشگاه علوم پزشکی خمین و دانشگاه علوم پزشکی ساوه)، از تاریخ 12 لغایت 15 تیر ماه 1401 برگزار خواهد شد.
این درس به منظور ارسال فعالیت‌های کلاسی گروه‌ها ایجاد شده است. از زمان شروع هر فعالیت گروهی، پس از مشورت تا ساعت 20 همان شب مهلت ارسال نتیجه همفکری بر روی سامانه در سوال مربوطه می‌باشد.
وظیفه انجام این کار بر عهده سرگروه فعالیت می‌باشد که برای هر فعالیت یک نفر از اعضای گروه به عنوان سرگروه انتخاب شده است.
امتیاز این آیتم به تمامی اعضای گروه تعلق خواهد گرفت.

دوره آموزشی آیروس استان مرکزی در دانشگاه‌های علوم پزشکی استان مرکزی (دانشگاه علوم پزشکی اراک، دانشگاه علوم پزشکی خمین و دانشگاه علوم پزشکی ساوه)، از تاریخ 12 لغایت 15 تیر ماه 1401 برگزار خواهد شد.
لازم به ذکر است که این دوره در روز اول به صورت حضوری و سه روز بعدی به صورت آنلاین و در بستر ادوب کانکت خواهد بود.
آزمون‌ها فعالیت‌های کلاسی این دوره آموزشی بر روی این سامانه خواهد بود.
گروه الف شامل مترون‌ها، کوردیناتورها، فوریت‌های پزشکی، پرستاران، سرپرستاران خواهد بود.


گیم لرنینگ به منظور تنوع در فعالیت‌های دوره آموزشی طراحی شده است.
بازی‌ها به صورت گروهی برگزار می‌شود.
در صورت برنده شدن گروه در مرحله بازی، آزمون برایشان باز می‌شود.

در این بخش کتاب‌ها و فایل‌های دیگر مورد نیاز کلاس سطح A آموزش زبان انگلیسی قرار می‌گیرد.

در این بخش کتاب‌ها و فایل‌های دیگر مورد نیاز کلاس سطح B آموزش زبان انگلیسی قرار می‌گیرد.